Zostań GovTechowym Doradcą

Informacja o zamówieniu publicznym na świadczenie usług doradczych

Konkursy GovTech Polska – to już nasz flagowy i coraz szerzej rozpoznawalny projekt pozwalający małym i średnim przedsiębiorstwom, start-upom, oraz uzdolnionym jednostkom rywalizować na równi z gigantami w tej dziedzinie – o kontrakty publiczne na nowoczesne technologie.

To co stanowi ogromną część naszej pracy w którą angażujemy pokaźne pokłady energii to dialog z klientami – instytucjami publicznymi skłonnymi wystawić konkretne wyzwania. Jako pierwsze na warsztat bierzemy doradztwo w różnych zakresach, dopasowanych do potrzeb instytucji – od kwestii technicznych (sztuczna inteligencja, systemy chmurowe, analiza obrazu etc.), po projektowe (zarządzanie projektami, aspekty prawne innowacji etc.). Dotychczas cały ten proces przechodził przez nasze ręce, ale rośniemy w siłę i pomysły a żeby dostarczać konkursy całej Polsce potrzebujemy Waszej pomocy i właśnie dlatego ogłaszamy:

 

Przetarg na Usługi doradcze w zakresie zamawiania
innowacyjnych produktów informatycznych

 

W przetargu szukamy wiarygodnego partnera, który w ramach umowy będzie udostępniał specjalistów do uczestnictwa w spotkaniach z instytucjami zainteresowanymi ogłoszeniem konkursu w ramach Programu GovTech Polska. Przykładowe zastosowania to:

 • Instytucja zastanawia się czy rozwiązaniem ich problemu będzie zastosowanie uczenia maszynowego, dodatkowo potrzebna jest pomoc z wyborem metodyki prowadzenia projektu. GovTech Polska poinformuje wyłonionego w przetargu partnera o tym, że potrzebni są specjaliści z tych zakresów na dwugodzinne spotkanie z daną instytucją;
 • Instytucja zainteresowana współpracą z GovTech prowadzi konsultacje swojego konkursu na rozwiązanie z zakresu przetwarzania obrazu z partnerami rynkowymi. GovTech Polska poinformuje wyłonionego w przetargu partnera o tym, że potrzebny jest specjalista z zakresu analizy obrazu na czterogodzinne spotkanie pod wybranym adresem;
 • Instytucja ogłaszając konkurs prowadzi spotkanie z zainteresowanymi partnerami mające na celu określenie wymagań wobec rozwiązania. GovTech Polska poprosi partnera wyłonionego w przetargu o oddelegowanie specjalisty z zakresu Design Thinking do przygotowania i przeprowadzenia czterogodzinnego warsztatu;
 • Instytucja ogłosiła już konkurs i potrzebuje wsparcia przy ocenie prac. GovTech Polska poprosi wyłonionego w przetargu partnera o oddelegowanie specjalisty do pełnienia roli sędziego (oceniającego) w konkursie;
 • GovTech Polska chce wypracować „dobre praktyki” w zakresie zamawiania rozwiązań przetwarzających dźwięk. GovTech Polska zleci wyłonionemu w przetargu partnerowi oddelegowanie specjalisty do stworzenia wytycznych.

Te i inne formy doradztwa zdefiniowane są w załączniku nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Od wyłonionego w przetargu partnera będziemy oczekiwać udostępniania specjalistów z zakresu:

 • uczenia maszynowego
 • analizy systemowej i biznesowej innowacyjnych projektów informatycznych
 •  metodyki design thinking
 • prowadzenia projektów informatycznych w metodykach zwinnych
 • chmury obliczeniowej
 • przetwarzania obrazów
 • blockchain i kryptografii
 • prowadzenia projektów informatycznych w modelach kaskadowych
 • elektroniki komputerowej (ang. hardware)
 • przetwarzania dźwięku i sygnałów cyfrowych

Wymagania kompetencji każdego ze specjalistów oraz szacowany wymiar zaangażowania są określone w załączniku nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Dopuszczamy udział podwykonawców (np. pozostających z wyłonionym partnerem w relacji B2B), ale za ostateczne dostarczenie danego specjalisty odpowiedzialny  jest wyłoniony w przetargu partner.

 

Pełną dokumentację przetargową można znaleźć na Biuletynie Informacji Publicznej KPRM . Na dokumentację składają się:

 1. Ogłoszenie o Zamówieniu – zawiera najważniejsze informacje przekrojowe o całym postępowaniu,
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zawiera informacje o sposobie przygotowania ofert, kryteriach oceny, warunkach udziału etc.,
 3. Formularz Oferty – należy go wypełnić informacjami o oferowanych warunkach współpracy. Informacje w nim zawarte będą podlegać ocenie,
 4. Oświadczenie o przynależności (lub nie) do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w terminie złożyli oferty,
 5. Wykaz specjalistów obowiązkowych, którymi dysponuje oferent (należy go wypełnić wraz z załączonymi potwierdzeniami od specjalistów),
 6. Wykaz specjalistów dodatkowych, którymi dysponuje oferent (należy go wypełnić wraz z załączonymi potwierdzeniami od specjalistów),
 7. Opis Przedmiotu Zamówienia – zawiera informacje o formach doradztwa, wymaganiach wobec każdego specjalisty i inne zasady współpracy,
 8. Wzór umowy, którą zawrzemy z wyłonionym partnerem,
 9. Algorytmy oceny obowiązkowych i dodatkowych specjalistów – zawierają szczegółowe metody, jakimi posłużymy się przy ocenie,
 10. Klucz publiczny dla składających oferty.

Zapraszamy wszystkich do składania ofert oraz zadawania pytań. Dla zainteresowanych zorganizowane zostaną dwa spotkania informacyjne online (pod linkami dostępnymi po kliknięciu). Zasady udziału w spotkaniach określone są w SIWZ (prosimy przedstawienie się jedynie imieniem, bez podawania nazwy firmy):

Spotkanie informacyjne online – 19.02, g: 10:00

Spotkanie informacyjne online – 26.02, g: 09:30

Termin składania dokumentów mija 5 marca 2020 roku, o godzinie 10:00. Zapraszamy do składania ofert!

 

WAŻNA INFORMACJA:

Niniejsza strona pełni wyłącznie funkcję informacyjną, względem ogłoszenia na BIP i ma na celu jedynie syntezę dużej ilości zamieszczonych na BIP informacji w zrozumiałej formie. W razie zaistnienia jakichkolwiek watpliwości co do zakresu/treści przetargu właściwy jest tekst zamieszczony na BIP. GovTech Polska/KPRM nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w ofertach wynikające z zapoznania się przez oferenta wyłącznie z treścią niniejszej strony. W szczególności, na niniejszej stronie nie będą publikowane pytania i odpowiedzi.