Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

we Wrocławiu

Zaproszenie do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu systemu optymalizującego zagospodarowywanie odpadami, w ramach drugiej edycji GovTech Polska.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 2 sierpnia 2019 r.


Opis wyzwania

Odpady z jednej strony wytwarzane są przez człowieka w związku z jego bytowaniem, funkcjonowaniem ludzi oraz ich potrzebami z drugiej strony wzrastają oczekiwania ludzi co do ich bezpiecznego dla środowiska zagospodarowywania, co powoduje konieczność poszukiwania najlepszych rozwiązań ich odzysku i unieszkodliwiania oraz co za tym idzie nadzoru i kontroli nad tymi działaniami.Odpady komunalne wytwarzane są w systemie ciągłym, charakteryzując się dużym zróżnicowaniem ilościowo – jakościowym i  w takim systemie wymagają działań związanych z ich usuwaniem. Istotne jest zapewnienie właściwego ich zagospodarowania (usuwania, unieszkodliwiania). To z kolei wymaga realizowania stałego udoskonalania systemu kontroli nad procesami związanymi z gospodarką odpadami.


Optymalne rozwiązanie to…

Optymalne rozwiązanie miałoby polegać na importowaniu poprawnie przekazywanych dokumentów we wszystkich obszarach danych. Powinno też sygnalizować niezgodności w zakresie braku zgodności danych z BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz limitami instalacji, a także generować raporty w formatach XLS, PDF i DOC. Optymalna byłoby funkcja uczenia się nowych wzorów dokumentów oraz możliwość analizy danych historycznych w zadanych okresach i porównywania danych z tych okresów.

 

Kluczowe funkcje systemu:

 • Funkcja ciągłości systemu
 • Funkcja zgodności z prawem
 • Funkcja informacyjna o odpadach, poprzez raportowanie wg kodów odpadów, wg. Podmiotów, wg charakteru prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania odpadami, dat, obszarów geograficznych (województwo, gmina, miejscowość)wg ilości zbieranych/przetwarzanych odpadów
 • Funkcja zarządzania ryzykiem w zakresie przekroczenia dopuszczalnych, ustalonych limitów, wskazywania niezgodności prowadzonej działalności z przepisami (niezgodności z BDO)

 

Dodatkowe funkcje systemu:

 • Funkcja graficznego przedstawienia przepływu odpadów
 • Funkcja wizualizacji ilościowej i jakościowej gospodarowania odpadami

 

Najważniejsze elementy rozwiązania (wartości dla użytkowników) to:

 • Informacja o odpadach do prowadzonych działań inspekcyjnych i informacyjnych dla społeczeństwa
 • Wyeliminowanie nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami
 • Ocena działania systemu gospodarki odpadami
 • Zgłaszanie wniosków o zmiany usprawniające system gospodarki odpadami

 

Wskaźniki skuteczności wdrożenia:

 • Liczba typowanych podmiotów do kontroli
 • Liczba stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z wdrożonego systemu
 • Wyeliminowanie zagrożenia dla środowiska – jako miernik niemierzalny, estymowany
 • Zmniejszenie ryzyka dla zdrowia ludzi – jako czynnik niemierzalny, estymowany

 

 Kryteria I Etapu

 • Wiarygodność raportowania
 • Funkcjonalność raportowania
 • Cena wykonania
 • Przejrzystość zaproponowanego systemu
 • Dostępność i jakość zaproponowanych funkcji/możliwości systemu
 • Ciągłość raportowania

Dane w I Etapie: 

 • Wybrany zbiór dokumentów będących w posiadaniu użytkownika w postaci dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie odpadów medycznych (DPU)
 • Przesyłane sprawozdania przez wójta, burmistrza prezydenta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Materiały o charakterze dokumentów sprawozdawczych w formie papierowej lub elektronicznej
 • 10 dokumentów po 5 każdego rodzaju

VII Kryteria II Etapu: 

 • Wiarygodność weryfikacji danych o podmiotach biorących udział w gospodarowaniu odpadami z zewnętrzną baza danych BDO.

Dane w II Etapie:

 • Wybrany zbiór dokumentów będących w posiadaniu użytkownika w postaci dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie odpadów medycznych (DPU)
 • Przesyłane sprawozdania przez wójta, burmistrza prezydenta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Materiały o charakterze dokumentów sprawozdawczych w formie papierowej lub elektronicznej
 • 20 dokumentów po 10 każdego rodzaju

Przydatne dokumenty:

 

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zacznij od skonsultowania pomysłu !

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu systemu optymalizującego zagospodarowywanie odpadami, w ramach drugiej edycji GovTech Polska.

 

Zgłoszenia można składać:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cyganek@wroclaw.pios.gov.pl;
 • Osobiście, w siedzibie Zamawiającego
 • Za pośrednictwem strony govtech.gov.pl
 • Pocztą na adres Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Józefa Chełmońskiego 14, 51-630 Wrocław

Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab


Przydatne dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji biznesowych (dialogu technicznego)
 2. Regulamin przeprowadzania konsultacji biznesowych (dialogu technicznego)
 3. Opis Przedmiotu Zamówienia

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy: