Urząd Komunikacji Elektronicznej

Konsultacje Biznesowe Zakończone

Opis Wyzwania

Nad całym polskim rynkiem przedsiębiorstw komunikacyjnych i pocztowych czuwa jedna instytucja – Urząd Komunikacji Elektronicznej, który nie tylko jest regulatorem rynku telekomunikacyjnego, lecz także wspiera przedsiębiorców w budowaniu sieci telekomunikacyjnych. Celem tych działań jest upowszechnienie szybkiego internetu w Polsce i umożliwienie dostępu do usług internetowych wszystkim mieszkańcom.

Dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej Urząd Komunikacji Elektronicznej pozyskuje od przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednak liczba podmiotów przekazujących dane maleje, jak również spada jakość danych powodując, że dane są nieprecyzyjne lub niezgodne ze stanem faktycznym. Tymczasem obszerność i szczegółowość danych jest kluczowa do planowania inwestycji telekomunikacyjnych, szczególnie w rejonach, które nie mają dostępu do szybkiego internetu z powodu przestarzałej infrastruktury lub jej całkowitego braku.

Optymalne Rozwiązanie to…

Optymalnym rozwiązaniem na potrzeby pozyskania pełnej i wiarygodnej bazy danych byłaby platforma webowa umożliwiająca identyfikowanie obiektów stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną na rzeczywistych zdjęciach pozyskanych głównie przez drony.

Kluczowe Funkcje systemu:

 • identyfikacja obiektów stanowiących infrastrukturę telekomunikacyjną na zdjęciach wykonanych za pomocą dronu;
 • obrazowanie graficzne zidentyfikowanych obiektów na oddzielnej warstwie;
 • automatyczne zaciąganie danych i nanoszenie ich na podkłady mapowe;
 • przyjmowanie, jako danych wejściowych plików – obrazów cyfrowych o wysokiej rozdzielczości pochodzących z aparatury rejestrującej zamontowanej na pokładzie dronu.
 • jednoczesna praca (nanoszenia obrazów na podkłady mapowe) na zbiorach obrazów cyfrowych pochodzących od wielu użytkowników.

Dodatkowe funkcje systemu

 • tworzenie raportów ilościowych poszczególnych obiektów infrastruktury;
 • eksportowanie warstwy zidentyfikowanej infrastruktury do pliku (np. *.shp);
 • katalog obiektów infrastrukturalnych.

IV Mierniki skuteczności wdrożenia

 • procent zweryfikowanej/zobrazowanej infrastruktury;
 • wzrost poprawności danych przekazywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych – w perspektywie długofalowej.

V Kryteria I Etapu: Jak weryfikujemy propozycje aplikacji spływające w I etapie?

Ocenie podlega: Skuteczność autonomicznej identyfikacji obiektów na wykonywanych obrazach, tj. ilość (%) zidentyfikowanych i rozpoznanych elementów infrastruktury na dostarczonych obrazach.

Dane w I Etapie: Jakie dane udostępniamy? Jaki mają charakter? Skąd będą pobierane?

Obrazy w postaci paczki próbnych zdjęć infrastruktury w wysokiej rozdzielczości (ok. 200 zdjęć).

VI Kryteria II Etapu: Jak weryfikujemy rozwinięcie aplikacji I Etapu i jej zbieżności do głównego celu?

Ocenie podlega: Szybkość, dokładność, łatwość i  automatyzacja wprowadzania danych i nanoszenia obrazów na podkłady mapowe, przy wykorzystaniu dużego zbioru danych wejściowych (obrazów), tj. przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników (obciążeniu aplikacji).

Katalog potencjalnych elementów infrastruktury do identyfikacji.

Dane w II Etapie:

 • obrazy w postaci rzeczywistych danych (zbioru zdjęć o dużej objętości) infrastruktury w wysokiej rozdzielczości;
 • podkłady mapowe;
 • dane lokalizacyjne o infrastrukturze telekomunikacyjnej przekazywane przez przedsiębiorców.

Dane udostępnimy uczestnikom konkursu, których zaprosimy do udziału w II etapie i którzy podpiszą zobowiązania do nieujawniania tych danych podmiotom nieuczestniczącym w konkursie.

Zapraszamy do konsultacji biznesowych!

Zapraszamy wszystkich chętnych innowatorów na konsultacje biznesowe, mające na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na stworzeniu platformy webowej umożliwiającej identyfikowanie obiektów na rzeczywistych zdjęciach pozyskanych przy pomocy dronów.

Zgłoszenia można składać:

Link do zgłoszenia: http://bit.ly/govtechlab

Przydatne dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
 2. Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego
 3. Formularz Zgłoszenia
 4. Opis Przedmiotu Zamówienia
 5. Zmiana Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkursach i programie GovTech Polska, zostaw swój adres mailowy:

Twój email, na który będziemy przesyłać informacje: