Polityka prywatności

 

Nasza polityka prywatności

Informacja o plikach cookies („ciasteczkach”).

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. „ciasteczka”, czyli małe pliki tekstowe umieszczane w Pani/Pana przeglądarce, które umożliwiają nam uzyskiwanie wiedzy o sposobie, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu. Są one powszechnie wykorzystywane przez właścicieli stron internetowych. Dane zbierane automatycznie (np. adres IP) służą do realizacji następujących celów:

 • administrowania serwerami i serwisem,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
 • zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
 • celów statystycznych.

Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać plików „cookie”, należy odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę, korzystając z instrukcji dostawcy przeglądarki:

Na stronach tych dostępne są także informację o tym, jak usunąć ciasteczka ze swojej przeglądarki.

 

Jakie „ciasteczka” stosujemy?

 

Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych 

 

Przy korzystaniu z serwisu część danych o Pani/Panu może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów  zewnętrznych, z których korzysta KPRM.

W prowadzonych przez nas kampaniach reklamowych mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej, pochodzące od następujących dostawców:
– Google Inc, w celu prowadzenia analityki strony oraz kampanii reklamowych i remarketingowych w usługach należących do Google Inc (w tym Youtube i Google Maps). W każdej chwili możesz usunąć swoje dane z bazy Analytics – np. poprzez wykorzystanie wtyczki https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutpolecamy także zapoznanie się z Polityką prywatności Google Analytics
– Facebook, w celu prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych oraz prowadzenia interakcji z profilem w serwisie Facebook,
– Twitter, w celu prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych oraz prowadzenia interakcji z profilem w serwisie Twitter,
– LinkedIn, w celu prowadzenia kampanii reklamowych i remarketingowych oraz prowadzenia interakcji z profilem w serwisie Twitter,

W jaki sposób chronimy Państwa dane

KPRM dokłada należytej staranności, aby chronić Pani/Pana dane w związku z korzystaniem z serwisu. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług których korzysta KPRM, lub serwisów, do których zamieszcza linki. Zachęcamy więc do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.

KPRM, mając świadomość ponoszonej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych powierzonych nam przez Panią/Pana, traktuje kwestie bezpieczeństwa z najwyższą starannością, dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu KPRM stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności serwisu.

KPRM jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmiot zewnętrzne. KPRM przetwarzając Pani/Pana dane przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Dane osobowe zbierane w sposób automatyczny przetwarzane są w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (w tym w związku z wymogami określonymi w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych w związku ze świadczeniem usług na rzecz KPRM. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych (adres podany poniżej), z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z inspektorem ochrony danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można się skontaktować pisząc na adres mailowy iod@kprm.pl lub na adres siedziby:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa.

Co dzieje się z danymi przekazanymi przez formularz kontaktowy?

Pani/Pana dane przesłane poprzez formularz kontaktowy ze strony Kontakt lub za pośrednictwem czatbota będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Przetwarzamy je czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Dane, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody

W przypadku przesłania przez Pania/Pana subskrypcji informacji na temat programu GovTech Polska lub zgłoszenia na konsultacje lub zgłoszenia do konkursów GovTech Polska, Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie zgody.

Niewyrażenie zgody w którymkolwiek ze wskazanych celów skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w programie.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie komunikacji z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie GovTech Polska, przeprowadzenie selekcji uczestników oraz przeprowadzenie konkursu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania przez KPRM programu GovTech Polska lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 • Dane zostaną powierzone do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadającym uprawnienia do ich przetwarzania, w tym podmiotom wskazanym w formularzu zgłoszenia na konsultacje oraz w formularzu zgłoszenia do udziału w konkursach organizowanych przez GovTech Polska w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym, w celu prawidłowego przeprowadzana postępowania konkursowego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
 • przeniesienia danych do innego Administratora danych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.