PKP Informatyka

Zaproszenie do udziału w konkursie!

Zapraszamy wszystkich innowatorów z zakresu przetwarzania dużych zbiorów danych
„Opracowanie RMS Systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego”.

 

Przyjmowanie zgłoszeń od 12. września – zapisz się poniżej, by otrzymać przypomnienie o tym i innych konkursach GovTech.


Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby Zamawiającego

Obecny system sprzedaży nie daje możliwości dynamicznej zmiany cen miejscówek w wagonach z miejscami do leżenia i w wagonach sypialnych w zależności od przebiegu sprzedaży i konfiguracji miejsc w wagonach. Dostosowanie cen do przebiegu sprzedaży powinno pozwolić na zróżnicowanie oferty dla podróżnych.

Oczekiwana zmiana

Możliwość sprzedaży miejscówek po optymalnej cenie równoważącej popyt z podażą pozwoli na oferowanie przez koleje państwowe atrakcyjnych cen za przejazd. Pasażer zyska możliwość zakupu taniego biletu w każdym okresie przedsprzedaży.

 

Zwiększenie przychodów przez rezygnację ze sztywnych cen na rzecz przedziałów cenowych oraz lepsze prognozowanie oraz optymalizację przydziału miejsc zapewnione przez nowe rozwiązanie.

 

Wymagania funkcjonalne Docelowego Systemu

System Docelowy powinien zapewnić optymalizację przychodów z przewozów w oparciu o dane historyczne z obszaru sprzedaży miejsc w wagonach z miejscami do leżenia i wagonach sypialnych oraz wykorzystując czynniki wpływające na decyzję pasażerów lub procesy prognozowania. Powinien uwzględniać postawione do dyspozycji zasoby przewoźnika oraz alternatywne koszty i warunki podróży w innych typach przewozów (np. samolot, autobus).

 

System powinien prognozować i optymalizować ceny dla miejsc do leżenia i miejsc sypialnych w pociągach przewoźnika, zawierać elementy sztucznej inteligencji umożliwiające systemowi uczenie się i doskonalenie procesów.

 

Aplikacja musi się składać z dwóch elementów:

 • Procedury prognozowania i optymalizacji,
 • Interfejsu użytkownika pozwalającego na zarządzanie procesem optymalizacji przychodów.

Procedury prognozowania i optymalizacji:

 • Bieżące procedury zasilania danymi o przebiegu sprzedaży,
 • Prognozowanie danych i optymalizacja wykonywane kilka razy w ciągu dnia,
 • Harmonogramy aktualizacji prognoz definiowalne przez użytkownika,
 • Procedury użytkownika – dla wybranego pociągu optymalizacja w dowolnym momencie.

Dane wyjściowe systemu:

 • Rekomendacje dla systemu sprzedaży,
 • Raporty statystyczne służące do oceny działania procedur prognozowania i optymalizacji generowane okresowo,
 • Rekomendacje określające dla każdego dnia wyjazdu pociągu i dla każdej relacji przejazdu ceny dla poszczególnych dat, relacji i poziomów cenowych oraz liczby biletów, jakie należy sprzedać w danym poziomie cenowym,
 • Dopuszczalne są inne układy rekomendacji, np. poziom cenowy i liczba biletów w poziomie cenowym (w tym przypadku system sprzedaży wybierze właściwą cenę).

Dodatkowe funkcje systemu

 • Uwzględnienie w procesie optymalizacji danych o alternatywnych środkach transportu,
 • Obsługa ręcznej ingerencji w proces prognozowania i optymalizacji (wprowadzanie reguł biznesowych modyfikujących wyniki działania aplikacji),
 • Czas wykonania prognozy i optymalizacji dla podanej poniżej liczby pociągów mniejszy niż 30 minut.

Zadanie konkursowe

 

Jaki efekt chce osiągnąć PKP Informatyka wspólnie z PKP Intercity?

 

Wdrożenie mechanizmu sugerującego cenę za przejazd kuszetką i wagonem sypialnym w zależności od popytu i alternatywnych środków komunikacji.

 

Jak na tym skorzystają obywatele?

 

Dzisiaj ceny za przejazdy kuszetką i wagonem sypialnym są stałe. Wdrożenie tego mechanizmu pozwoli na ich zróżnicowanie.

 

Szukamy najlepszego wykonawcy do wykonania całego systemu. W tym celu organizujemy konkurs. Jak będzie on przebiegał?

 

Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

I ETAP

Na pierwszym etapie PKP Informatyka oczekuje opisu koncepcji rozwiązania zgodnego z tymi wymaganiami.

Koncepcja rozwiązania powinna zawierać szczegółowy opis procesów prognozowania popytu oraz procesu optymalizacji, a także określić metodę pomiaru jakości optymalizacji. W koncepcji muszą się znaleźć szczegóły parametrów, przy pomocy których użytkownik będzie mógł sterować prognozowaniem i optymalizacją. Zamawiający oczekuje też szczegółowych opisów uwzględnienia
konkurencji oraz elastyczności cenowej pasażerów.

 

W koncepcji powinny się znaleźć też informacje o algorytmach zastosowanych w prognozowaniu i optymalizacji oraz ewentualne przykłady wdrożeń z zastosowaniem tych algorytmów.

 

W koncepcji należy również scharakteryzować graficzny interfejs użytkownika, przy pomocy którego będzie one współdziałał z systemem. Uczestnicy muszą dostarczyć dokumentację, z której będzie wynikać, że zaproponowane rozwiązania doprowadzą do optymalizacji przychodów. Koncepcja musi też zawierać wymagania na moc obliczeniową, informacje o oprogramowaniu wykorzystywanym przy budowie rozwiązania i wykorzystywanych technologiach.

 

W koncepcji powinny się znaleźć również informacje o przewidywanym czasie realizacji i ewentualnym etapowaniu prac, jeśli takie podejście będzie wymagane. Dla oceny koncepcji zasadnicze znacznie będzie miała jej szczegółowość oraz stopień pokrycia wymagań Zamawiającego.

 

II ETAP

W ramach II Etapu zamawiający zamierza sprawdzić jakość procesu prognozowania oraz dostarczenia przez Oferenta nowej wersji koncepcji uzupełnionej o informacje, jakie zostaną pozyskane w czasie realizacji tego etapu. Weryfikacja procesów optymalizacji zostanie wykonana na bazie danych dostarczonych przez Zamawiającego. Dane te będą się składały z dwóch części:

 1. danych historycznych za okres 12 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia testów prognozowania
 2. Danych dla kolejnych 30 dni podczas których system będzie wykonywał prognozy, korzystając z danych historycznych i napływających każdego dnia danych sprzedażowych wraz z danymi Zamawiający dostarczy szczegółowy opis struktury.

Dane znajdują się bazach danych Zamawiającego i mogą być dostarczone jako eksporty z bazy danych Oracle.

Po 30 dniowym okresie przetwarzania Oferenci dostarczą współczynniki MSE i MAPE. Zrealizowany system będzie musiał spełniać poniższe kryterium:
Zastosowany model prognostyczny winien spełniać następujące kryteria dotyczące błędu prognozy:

 1. błąd średniokwadratowy (tzw. MSE) ma być nie większy niż 1,3 wariancji składnika losowego szeregu czasowego,
 2. średni względny błąd prognozy (tzw. MAPE) ma być mniejszy niż 33%.

Wykonawca dostarcza program komputerowy, który zostanie zainstalowany na serwerze testowym.

 

 

Co mogę wygrać?

 

Autorzy 5 najlepszych rozwiązań w I Etapie, poza przejściem do drugiego, otrzymają również nagrody pieniężne. Wynoszą one:

 

 1. I nagroda: 12 000 zł
 2. II nagroda: 8 000 zł
 3. III nagroda: 5 000 zł
 4. IV nagroda: 4 000 zł
 5. V nagroda: 3 500 zł

 

II Etap wyłania jednego zwycięzcę i to on wygrywa zaproszenie do negocjacji zamówienia na wykonanie docelowego systemu. Budżet jaki na ten moment został przeznaczony na to zamówienie wynosi maksymalnie 150 000 złotych. Budżet podlega negocjacjom. Oprócz tego, wszyscy uczestnicy II Etapu otrzymają drugą nagrodę po 3 500 złotych.

 

 

Jakie są ważne terminy?

 

 • Zgłoszenia do 28.10.2019

 

 • Weryfikacja zgłoszeń do 04.11.2019

 

 • Przyjmowanie rozwiązań – I etap od 08.11.2019 do 28.11.2019

 

 • Ocena propozycji do 12.12.2019

 

 • Przyjmowanie rozwiązań – II etap od 09.01.2020 do 15.03.2020

 

 • Ogłoszenie wyników do 31.03.2020

 

Gdzie mogę się dowiedzieć więcej? 

 

Więcej szczegółów zawiera Regulamin.

 

Szczegółowy opis wyzwania

Szczegółowy opis potrzeb PKP Informatyka, zadania konkursowego, sposobu dostarczenia prac konkursowych, znajduje się pod adresem:
http://www.pkp-informatyka.pl/regulamin-konkursu-opracowanie-rms-system-zarzadzania-cenami-biletow-dla-transportu-kolejowego/

 

Kontakt

 

Odpowiedzi na pytania udziela pracownik PKP Informatyka:
Paweł Chwiećko, tel.: 601 130 527, adres e-mail: pawel.chwiecko@it-pkp.pl

Uwaga! Zgodnie z wymogami prawa, odpowiedź na każde pytanie mające wpływ na równość konkurencji w postępowaniu będzie przesyłana do wszystkich uczestników konkursu / publikowana na stronie konkursu. Sugerujemy zadawanie pytań zmierzających do rozwiania wątpliwości w związku z wymaganiami Zamawiającego, pytania typu „czy takie rozwiązanie zostanie dobrze czy źle odebrane” mogą pozostać bez odpowiedzi.


Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

Zapraszamy wszystkich innowatorów z zakresu przetwarzania dźwięku i obrazu do udziału w konkursie na
„Opracowanie RMS Systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego”.

 

Przyjmowanie zgłoszeń od 12. września – zapisz się poniżej, by otrzymać przypomnienie o tym i innych konkursach GovTech.


Rezultaty konsultacji biznesowych

Dla tego wyzwania prowadzone były konsultacje biznesowe, których ogłoszenie i podsumowanie znajduję się pod tymi adresami:

 1. Podsumowanie (protokół) po dialogu technicznym_GovTech – RMS_2019.08.09
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego